"Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών των Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ ́εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α ́/04.08.2017)"

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)