"Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 19615/01.09.2023 (ΑΔΑ:ΡΔΞ4469Β7Γ-Ξ71) πράξης συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μετά και τον ορισμό Προέδρου στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής»

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)