Προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη" ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 δεκαέξι (16) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και οκτώ (8) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναφορικά με τις υποτροφίες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την 10η/12-10-2017 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στο Τμήμα Βιολογίας, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Μαθηματικών, και Χημείας.

Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ειδικότερα, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Συνέλευση των Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ακαδημαϊκές-επιστημονικές επιδόσεις τους (βαθμός πτυχίου-μεταπτυχιακού, υποτροφίες, βραβεύσεις, δημοσιεύσεις) μέχρι και το έτος 2015-16, ενώ για τους ήδη φοιτούντες, ανεξαρτήτως του αν ελάμβαναν προηγουμένως την υποτροφία ή όχι, την μέχρι τότε απόδοσή τους και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ή της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Εφημερίδα των Συντακτών» (μέχρι και την 11η Μαΐου 2018) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική προκήρυξη, καθώς και την έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
 (75)