Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" ακαδ.έτους 2017-18

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18,  σύμφωνα με την 399η/20-12-2018 απόφαση της Συγκλήτου, δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη». Σύμφωνα με την από 12-01-1986 ιδιόγραφη διαθήκη της Αναστασίας Καρύδη και την με αριθμό 24/2018 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με επιλογή, σε φοιτητές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ηρακλείου ή Λασιθίου και πέτυχαν με τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (90%, έτους 2017) την εισαγωγή τους σε Τμήματα της Σχολής  Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κριτήριο αξιολόγησης το βαθμό πρόσβασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ πλειόνων υποψηφίων, διενεργείται δημόσια κλήρωση. Την υποτροφία θα λάβουν, με απλή αίτησή τους, όλοι οι κληρονόμοι των αδελφών του συζύγου της διαθέτιδος Χρύσανθου Ε. Καρύδη που έχουν εισαχθεί στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξαρτήτως βαθμού πρόσβασης.

 

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ (εφάπαξ).

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

 

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κτίριο Διοίκησης ΙΙ, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Βούτες, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών μετά τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Δημοκρατία»  (μέχρι και την 19η Απριλίου 2019) αίτηση   συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
  3. Αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης στο Τμήμα.
  4. Πιστοποιητικό φοίτησης του Τμήματος.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.
  6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική Προκήρυξη, την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση

 

Προκήρυξη

Αίτηση για προπτυχιακούς φοιτητές

Υπεύθυνη Δήλωση