Το Τμήμα Κοινωνιολογίας είναι ενταγμένο στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1984 (ΦΕΚ 156/27-4-1984, τεύχος Α΄) και άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988. Αρχικά στεγάστηκε σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Περιβολίων, ενώ από τον Μάρτιο του 1998 μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή του Γάλλου Ρεθύμνου Κρήτης, έκτασης 1.500 στρεμμάτων περίπου, η οποία βρίσκεται 4 χλμ. ΝΔ από το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου.

Οι σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στοχεύουν στη θεωρητικά και μεθοδολογικά θεμελιωμένη απόκτηση γνώσεων γύρω από την κοινωνική δομή, την κοινωνική αλληλόδραση και τους κοινωνικούς θεσμούς. Στόχος του Προ­γράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι να εξοπλίσει θεωρητικά τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στα αντικείμενα μελέτης της κοινωνιολογίας καθώς και να τους καταστήσει ικανούς στη χρήση των εμπειρικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μιας αυτόνομης και αναστοχαστικής κοινωνιολογικής σκέψης προκειμένου για την επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, όπως επίσης και στην καλλιέργεια της ικανότητας του φοιτητή και της φοιτήτριας να στοχάζονται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς τους στην κοινωνική πραγματικότητα.