Ζωη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το ΠΚ εκτός από την εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο πόλεων που το φιλοξενούν δηλ. του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες δράσεις εθελοντισμού, αλλά και επιμόρφωσης συνιστούν μόνιμες λειτουργίες του ΠΚ όπως και η διάδοση της γνώσης στον μαθητικό πληθυσμό μέσω επισκέψεων στο ΠΚ και στα Μουσεία του . Το ΠΚ φροντίζει να καλύπτει στο μέτρο του δυνατού τις ανάγκες σίτισης και στέγασης των πλέον αδύναμων οικονομικά φοιτητών και στις δύο πόλεις.