Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός εμπλουτίζει την φοιτητική ζωή καθώς προωθεί την ενεργό συμμετοχή του ατόμου στην κοινότητα που ζει και το βοηθά να βελτιώσει τις δεξιότητές του και να γνωρίσει νέους ανθρώπους. 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Γενικής Γραμματείας νέας Γενιάς (2011)  εθελοντισμός είναι η προσφορά έργου ή υπηρεσίας που αναλαμβάνει το άτομο μεμονωμένα ή σε ομάδα, χωρίς την προσδοκία ή απαίτηση υλικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος, με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. Οι βασικές αρχές που διέπουν τον εθελοντισμό περιλαμβάνουν, εκτός των παραπάνω, τον σεβασμό των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και του πολιτισμού όλων των ανθρώπων και την προαγωγή της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο εθελοντισμός δεν αποτελεί υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας. Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή ασφάλεια τους.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει πολλές δυνατότητες για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών hskf@edu.uoc.gr  (Ηράκλειο) rskf@admin.uoc.gr (Ρέθυμνο) , το Φοιτητικό Κέντρο fk@culture.uoc.gr στο Ηράκλειο, την υπεύθυνη του Φοιτητικού Κέντρου στο Ρέθυμνο skepetzi@admin.uoc.gr  και τις Γραμματείες των Τμημάτων τους. 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)