ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Λοιπές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 19 Τήρηση αρχείων

 

1. Η Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί αρχεία με τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

β) Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών καθώς και αρχείο δαπανών της Επιτροπής.

γ) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις ημερήσιες διατάξεις

δ) Τις υποβαλλόμενες προς έγκριση αιτήσεις και τις αντίστοιχες αιτιολογημένες αποφάσεις.

ε) Τα εγκριθέντα ερευνητικά πρωτόκολλα και τα συνοδευτικά έγγραφα

στ) Αντίγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ της Επιτροπής και των υπεύθυνων ερευνητών συμπεριλαμβανομένων πιθανών συστάσεων προς τον ερευνητή και όλων των στοιχείων, που αφορούν σε πιθανή αναστολή ή διακοπή εγκεκριμένης έρευνας.

2. Η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση σε αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

3. Τα αρχεία τηρούνται για τρία τουλάχιστον χρόνια μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο χρηματοδότης. Οι συνθήκες φύλαξης πρέπει να εγγυώνται την προστασία του απορρήτου.

 

Άρθρο 20 Καταστροφή αρχείων

1. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 19, καταστρέφονται, αφού ληφθεί σχετική απόφαση της Επιτροπής, τα ακόλουθα:

  • οι υποβαλλόμενες προς έγκριση αιτήσεις
  • τα εγκριθέντα ερευνητικά πρωτόκολλα και τα συνοδευτικά έγγραφα
  • τα αντίγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ της Επιτροπής και των υπεύθυνων ερευνητών συμπεριλαμβανομένων πιθανών συστάσεων προς τον ερευνητή και όλων των στοιχείων, που αφορούν σε πιθανή αναστολή ή διακοπή εγκεκριμένης έρευνας

2. Δεν καταστρέφονται και διατηρούνται:

  • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις ημερήσιες διατάξεις 
  • Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών καθώς και αρχείο δαπανών της Επιτροπής. 

3. Τέλος, τηρείται πρωτόκολλο καταστροφής και για το λόγο αυτό συστήνεται από την ΕΔΕ Επιτροπή καταστροφής αρχείων.

 

Άρθρο 21: Αναθεώρηση και τροποποίηση άρθρων Κανονισμού

1. O παρών εσωτερικός κανονισμός θα επανεξεταστεί σε 3 έτη από την πρώτη εφαρμογή του.

2. Πριν από το χρόνο αυτό, οι προτεινόμενες αλλαγές εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της ΕΔΕ, από την Επιτροπή Ερευνών και επικυρώνονται από τη Σύγκλητο του Π.Κ., μόνο εφ' όσον διαθέτουν την υποστήριξη των 2/3 των μελών της.

 

Άρθρο 22: Διευκρίνηση

Δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας, η εξέταση θεμάτων δεοντολογίας μεταξύ των μελών ΔΕΠ καθώς επίσης των φοιτητών. (Αρμόδια είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Κ.)»