Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή (HRS4R)

HRS4R LOGO

Ο "Ευρωπαϊκός Χάρτης για τους Ερευνητές και ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών" (2005) θέτουν τις γενικές αρχές που αφορούν τον ρόλο, τις ευθύνες και τα δικαιώματα των ερευνητών καθώς και των εργοδοτών/χρηματοδοτών τους. Ο Χάρτης και ο Κώδικας (Κ&Κ) αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως οδηγίες για την επίτευξη μιας διαφανούς και ανοικτής αγοράς εργασίας για τους ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ). Κεντρικός στόχος τους είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας μιας ερευνητικής σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και κατά συνέπεια η προσέλκυση &/ή διατήρηση των καλύτερων ερευνητικών ταλέντων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ο στόχος αυτός αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ανάγκη για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η προώθηση της εφαρμογής των αρχών του Χάρτη και του Κώδικα (Χ&Κ) στα ερευνητικά ιδρύματα οδήγησε στην ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της "Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές που ενσωματώνει τον Χάρτη και τον Κώδικα" (HRS4R). Η HRS4R αντιμετωπίζει μια σειρά πρακτικών θεμάτων, όπως υγεία και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση, ανάγκες συμπληρωματικής σύνταξης, συνθήκες εργασίας, και προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των ερευνητών.

Για περισσότερες πληροφορίες https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

HRS4R στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

HRS4R LOGO

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που υπέγραψε το Χάρτη και τον Κώδικα (271η Σύγκλητος 17/12/2009) και λειτούργησε καταλυτικά στην επιτυχή πρόταση υιοθέτησης του Κ&Κ από το Συμβούλιο Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων (Ιούνιος 2010). Το 2012 το Πανεπιστήμιο Κρήτης εντάχθηκε στην ομάδα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το λογότυπο "HR Excellence in Research" σε αναγνώριση της δέσμευσής μας για την εφαρμογή των αρχών της Χάρτας και του Κώδικα μέσω της διαδικασίας HRS4R.  

Το Πανεπιστήμιο επαναβεβαίωσε πρόσφατα την υποστήριξή του στις αρχές του Χάρτη και του Κώδικα και τη συνεχή δέσμευσή του στη διαδικασία HRS4R και επί του παρόντος υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της πιστοποίησης. (Συντονιστικές Επιτροπές 2021, 2022, 2023). Μέχρι σήμερα, η διαδικασία HRS4R στο Πανεπιστήμιο ακολούθησε τα παρακάτω στάδια:

1. Διαδικασία για την Εφαρμογή της Χάρτας - 146.85 KB

2. Σχέδιο Δράσης Α' Φάση - 110.86 KB (2012-2014)

3. Απολογισμός Α' Φάση - 177.3 KB (2012-2014)

4. Σχέδιο Δράσης Β' Φάση - 291.43 KB (2014-2016)

5. Εσωτερική αξιολόγηση της προόδου για την ανανέωση της πιστοποίησης (2014-2016 (2022))

6. Σχέδιο δράσης 2022-25 του Πανεπιστημίου 

Συμπληρωματικά της διαδικασίας της τελευταίας Εσωτερικής αξιολόγηση της προόδου διεξήχθη έρευνα (Μάρτιος-Απρίλιος 2022) για την αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου προς τις διαδικασίες HRS4R και την καταγραφή των αντιλήψεων των ερευνητών και ερευνητριών του Ιδρύματος για την αποτελεσματικότητα της τήρησης των αρχών του Χάρτη και του Κώδικα στο Ίδρυμα. Η έρευνα συμπεριέλαβε φοιτητές και προσωπικό σε όλα τα στάδια της ερευνητικής σταδιοδρομίας, από τους διδακτορικούς φοιτητές έως τα μέλη ΔΕΠ, και συνέβαλε αφενός σε έναν "έλεγχο της πραγματικότητας" για την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα προόδου και αφετέρου στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για το νέο σχέδιο δράσης.

 

 

register image

Βραβεία ερευνητών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνωρίζει και τιμά τα εξαιρετικά επιτεύγματα της ερευνητικής μας κοινότητας.

register image

Ανοικτή, Διαφανής και Αξιοκρατική πρόσληψη Ερευνητών (OTM-R)

Πολιτική, πρακτικές και διαδικασίες OTM-R στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

register image

Εφαρμογή του Χάρτη & Κώδικα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Στρατηγική για Ερευνητές: Έκθεση της Έρευνας HRS4R 2022

register image

Welcome Office

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Welcome Office

register image

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)