Εφαρμογή του Χάρτη & Κώδικα

Implementing the Charter & Code Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου (24 Μαρτίου - 18 Απριλίου 2022) με σκοπό να αποτυπωθεί η μέχρι σήμερα πρόοδος στην εφαρμογή των αρχών της Χάρτας και του Κώδικα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  Η έρευνα απευθυνόταν σε "ερευνητές και ερευνήτριες", όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Eπαγγελματίες που καταγίνονται με τη σύλληψη της ιδέας ή τη δημιουργία νέων γνώσεων, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και με τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων» και, πιο συγκεκριμένα, «όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται επαγγελματικώς στον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης , ανεξαρτήτως σταδίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ταξινόμησής τους» [Ευρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή, Tμήμα 3 Ορισμοί].  Συνεπώς, η έρευνα απευθύνθηκε σε ερευνητικό προσωπικό σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας: διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες,  προσωπικό υποστήριξης της έρευνας, μεταδιδάκτορες/ισσες και μέλη ΔΕΠ.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, τα οποία παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του νέου Σχεδίου Δράσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)