Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή (HRS4R)

 

Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών» και ο «Κώδικας Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών» (2005) αποτελούν ένα κείμενο αρχών που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων στην έρευνα, στα κράτη μέλη της.

HRS4R LOGO

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτικής σε θέματα σταδιοδρομίας και κινητικότητας των ερευνητών προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμβολή της μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, στην ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Περισσότερα στο: http://ec.europa.eu/euraxess/rights

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών


Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με την 271η -17/12/2009 απόφαση της Συγκλήτου ήταν το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που υιοθέτησε τις αρχές της «Χάρτας» και του «Κώδικα» και σήμερα, με βάση το σχέδιο δράσης που ανέπτυξε για την εφαρμογή των προβλέψεων της Χάρτας, ανήκει στην ομάδα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν  το ευρωπαϊκό λογότυπο HR Excellence in Research. 

 

Αρχεία