ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα έχει σκοπό να προάγει την επιστηµονική γνώση σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτές επιστηµονικές θεωρίες ή επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να αναγνωριστούν από τη διεθνήεπιστηµονική κοινότητα. Αποτελεί ταυτοχρόνως κοινωνικό και ατοµικό αγαθό. Ως κοινωνικό αγαθό,προάγει την ανθρώπινη γνώση και την καινοτοµία και συµβάλλει έτσι στη βελτίωση της ποιότηταςτης ζωής και στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Αυτή η διάστασή της συνδέεται αναπόσπασταµε την ελευθερία των ερευνητών, χωρίς την οποία αυτή δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί. Υπό αυτήντην έννοια, η ερευνητική εργασία είναι και ατοµικό αγαθό, που αποτυπώνεται θεσµικά µε τηνκατοχύρωσή της ως αντικείµενο ατοµικού δικαιώµατος (ελληνικό σύνταγµα, Διακηρύξεις τηςUnesco). Η ατοµική και η κοινωνική διάσταση της αξίας της έρευνας πρέπει να εναρµονίζονται.Η ανεξαρτησία της έρευνας αποτελεί δηµόσιο αγαθό. Απαιτείται, εποµένως, να εξασφαλίζεται απότην πολιτεία και τους αρµόδιους φορείς ένα πλαίσιο ανεµπόδιστης ανάπτυξης των ερευνητικώνπρωτοβουλιών, που διέπεται από θεµελιώδεις ηθικές αρχές και τους συγκεκριµένουςδεοντολογικούς κανόνες, όπως προκύπτουν στο πλαίσιο του οικείου επιστηµονικού κλάδου.Στο πεδίο της έρευνας, πρέπει να ισχύει αντίστοιχη θεσµική αρχή µε την αρχή της ακαδηµαϊκήςελευθερίας, η οποία διέπει την ανώτατη εκπαίδευση. Οι ερευνητές απολαµβάνουν τη συνταγµατικάκατοχυρωµένη ακαδηµαϊκή ελευθερία στο πλαίσιο του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η ελευθερία τηςέρευνας διασφαλίζεται από την ανεξαρτησία του Πανεπιστηµίου Κρήτης από πολιτικές καιοικονοµικές εξαρτήσεις.

Στα πλαίσια εφαρµογής των αρχών αυτών, η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει θεσπίσεικαι εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας (απόφαση της 299ης/22.03.2012 συνεδρίας, καιτροποποίησή του στην 312η/21.03.2013 συνεδρία), τον Κανονισµό Εφαρµογής (απόφαση 303ης/21.06.2012 συνεδρίας και τροποποίησή του στην 312η/21.03.2013 συνεδρίας) καθώς και τηναρµόδια Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας.Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης προς όλους τουςΕρευνητές