Καινοτομία

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενθαρρύνει τη δημιουργία εταιρειών – τεχνοβλαστών, οι οποίοι έχουν αντικείμενο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο, με σκοπό να μετατραπούν αυτά σε τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) που θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης. Οι spin off εταιρείες που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι οι ακόλουθες: 

 

  • Critis Medical Synergy http://www.critis.gr 

  • AWSensorsDX https://awsensorsdx.com/ 

  • HYLICON – Καινοτόμα Υλικά και Συστήματα ΙΚΕ 

  • Kosmos Intelligent Systems and Services IKE 

  • Quantum Biometronics ΙΚΕ 

  • Nature Crete Pharmaceuticals http://ncp.gr 

  • Ιmmune Recognition IKE https://www.immunorec.gr 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)