Καινοτομία

Οι βασικές δομές  διαχείρισης και αξιοποίησης της καινοτομίας που παράγεται στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του Πανεπιστημίου είναι, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας και η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου.

Η έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο οδηγεί συχνά σε ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτόμων τεχνολογικών διαδικασιών, νέων προϊόντων και συσκευών, πρωτότυπων μεθοδολογιών, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ερευνητικής ανάπτυξης, βιομηχανικής εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης.

Η διαχείριση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας διέπονται από τον Κανονισμό  Διάθεσης Προϊόντων, Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Σήμερα ο Ειδικός Λογαριασμός ‘Έρευνας διαχειρίζεται περίπου 500 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα ενώ η ανάπτυξη οποιουδήποτε προϊόντος με καινοτόμα χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ερευνητικής ανάπτυξης, βιομηχανικής εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης.

Η δημιουργία τεχνοβλαστών (spin off) αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους  για την οικονομική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και για τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενθαρρύνει τη δημιουργία εταιρειών – τεχνοβλαστών και σήμερα συμμετέχει στις παρακάτω