ΚΕΜΕ

To Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής αποτελεί αυτόνομη, ενιαία, διεπιστημονική ερευνητική μονάδα, εποπτευόμενη από τη Σύγκλητο. Αποστολή του Κ.Ε.ΜΕ. είναι να προάγει την έρευνα στις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής και να εκπονεί μελέτες για λογαριασμό τρίτων.


Στο Κ.Ε.ΜΕ. εντάσσονται: Ερευνητικά Εργαστήρια, Ερευνητικά Προγράμματα ομάδων ή μεμονωμένων ερευνητών, καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία συνδέονται με ένα ή περισσότερα Εργαστήρια καθώς και με Τμήματα ή Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)