Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης προς όλους τους Ερευνητές

Ανακοίνωση προς όλους τους Ερευνητές
"Ύστερα από ενηµέρωση εκ µέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, η Επιτροπή
Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης πληροφορεί όλους τους Ερευνητές ότι η
Αρχή θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία και την επεξεργασία αρχείου ευαίσθητων
προσωπικών δεδοµένων την προηγούµενη αδειοδότηση από εκείνην οποιουδήποτε σχετικού
ερευνητικού πρωτοκόλλου, κατά το άρθ. 7 παρ. 3 του ν. 2472/1997. Κατά συνέπεια:
1. Η Επιτροπή συνιστά στους ερευνητές, πριν της υποβάλουν ερευνητικό πρωτόκολλο που αφορά
συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων προς έγκριση, να έχουν ήδη
µεριµνήσει για την εξασφάλιση της άδειας της Αρχής, επικοινωνώντας απ' ευθείας για τις
λεπτοµέρειες της διαδικασίας (www.dpa.gr).
2. Με δεδοµένη, πάντως, την καθυστέρηση από την έως σήµερα εµπειρία (3 - 5 µήνες), η Επιτροπή
µπορεί να προχωρεί από την πλευρά της στην έγκριση σχετικών πρωτοκόλλων, εφ' όσον ο κύριος
ερευνητής υποβάλει τουλάχιστο τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης για την αδειοδότηση και
δηλώνει τον εκτιµώµενο χρόνο για την εξασφάλιση της άδειας από την Αρχή. Η πρακτική αυτή
ακολουθείται διεθνώς (π.χ. στις αξιολογήσεις δεοντολογίας προγραµµάτων Horizon 2020 και ERC).
3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στην ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε
συλλογής ή επεξεργασίας αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων πριν την αδειοδότηση από
την Αρχή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της νοµοθεσίας"
Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης