ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Δείτε παρακάτω στα κεφάλαια που ακολουθούν τον

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

του Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Όργανα Διοίκησης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Αρμοδιότητες - Διαδικασίες Αξιολόγησης & Έγκρισης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Αποφάσεις & Κυρώσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Λοιπές Διατάξεις