Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος ή ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο τα τμήματα δημοσιεύουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών. Τρέχουσες προσκλήσεις αναρτώνται στις ανακοινώσεις του Ιδρύματος.

 Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αν ο προπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε στο εξωτερικό, τότε αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 Για την εγγραφή σε ένα ΠΜΣ οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει αποδεδειγμένα να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την ελληνική. Στα διακρατικά ΠΜΣ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται και σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής και συνεπώς στην περίπτωση αυτή απαιτείται η γνώση της γλώσσας αυτής.

 Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

  • - του γενικού βαθμού του πτυχίου
    - της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
    - της επίδοσης στη διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
    -της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου.

Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε) καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ή Προγράμματος, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τα αρμόδια κάθε φορά συλλογικά όργανα.

 Κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει εξειδικεύσει τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται σχετικά από τον ιστότοπο κάθε Προγράμματος.

 

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

Σοφία Γιαλεδάκη

Τηλέφωνο: 28310-77978

e-mail: postgrad.secr@uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)