Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προχωρήσει στη θέσπιση ή σύσταση μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών των ακόλουθων υποτροφιών.

Υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη
Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών
Βραβείο Στέλλας Παπαδάκη Oekland
Βραβείο Άννας Μίσιου
Υποτροφία Μιχελή
Υποτροφία Αλέξανδρου Καραβίτη
Υποτροφία Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη
Υποτροφία Εμμανουήλ Σακλαμπάνη
Υποτροφία Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη
Υποτροφίες χορηγίας Α.Δ.Μ.Η.Ε.
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)