Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προχωρήσει στη θέσπιση ή σύσταση μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών των ακόλουθων υποτροφιών.

Υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη
Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών
Βραβείο Στέλλας Παπαδάκη Oekland
Βραβείο Άννας Μίσιου
Υποτροφία Μιχελή
Υποτροφία Αλέξανδρου Καραβίτη
Υποτροφία Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη
Υποτροφία Εμμανουήλ Σακλαμπάνη
Υποτροφία Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη
Υποτροφίες χορηγίας Α.Δ.Μ.Η.Ε.
Βοήθημα ενοικίου «Ελένης Καλαντζοπούλου»