Εγγραφή στο 1ο εξάμηνο σπουδών και επιλογή μαθημάτων

Η αρχική εγγραφή στα Μητρώα του Τμήματος πραγματοποιείται από τη Γραμματεία,  με την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, από τον επιτυχόντα και σε προθεσμίες που καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από το Τμήμα, στην περίπτωση αυτών που  εισήχθησαν με τη διαδικασία κατάταξης.

 

Στη συνέχεια και στην προθεσμία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος - και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία - οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μέσω του Student Web τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)