Αναβολή στράτευσης

 

Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή κατάταξης χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους.

 

Με την εγγραφή του, ο φοιτητής προσκομίζει στο αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο Πιστοποιητικό Εγγραφής που χορηγεί η Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης ο φοιτητής οφείλει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του να προσκομίσει Πιστοποιητικό Σπουδών για διακοπή της αναβολής του.

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)