Αναβολή στράτευσης

 

Οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δικαιούνται αναβολής στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αναβολή κατάταξης χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 28ου έτους.

 

Με την εγγραφή του, ο φοιτητής προσκομίζει στο αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο Πιστοποιητικό Εγγραφής που χορηγεί η Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης ο φοιτητής οφείλει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του να προσκομίσει Πιστοποιητικό Σπουδών για διακοπή της αναβολής του.

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)