Εξ αποστάσεως & Διά βίου μάθηση

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των πολιτών, οργανώνει σειρά μαθημάτων, δράσεων και προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται κυρίως μέσω χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου ή/και των διδασκόντων και την ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς και άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ενδεικτικά

  • Tο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου σχεδιάζει και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που απευθύνονται στο εκπαιδευτικό και ευρύ κοινό. (http://www.nhmc.uoc.gr/el/education)
  • Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών προσφέρει  66 ανοικτά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας των ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων του Πανεπιστημίου (http://elearn.uoc.gr)
  • Το Μουσείο της Εκπαίδευσης οργανώνει και προσφέρει πρόγραμμα Μουσειακής Μάθησης και εμπειρίας  σε εκπαιδευτικούς και στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού  και του τουρισμού. αλλά και σε όσους/ες διπλωματούχους /επαγγελματίες επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης και μάθησης. (www.thranio.org)
  • Το Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος - ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. οργανώνει και προσφέρει το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διοριστούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (www.katartisi.org.)
  • To Εργαστήριο Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης προσφέρει επιμορφωτικά σεμινάριο και θερινά σχολεία στην κατεύθυνση της Δια βίου Μάθησης για εκπαιδευτικούς (http://www.edivea.org/
  • Το Πανεπιστήμιο μετέχει στο πρόγραμμα  «Erasmus+ Κινητικότητα» με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του μέσα από τη δυνατότητα μετακίνησης για ορισμένο χρονικό διάστημα σε συνεργαζόμενους συναφείς φορείς του εξωτερικού. https://www.uoc.gr/intrel/index.php/el/dioikitiko-texniko
 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)
 (75)