Εξετάσεις Μαθημάτων

exams

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το τέλος  του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

 Εάν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από   τρεις  (3) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, με απόφαση του κοσμήτοραεξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

 Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

  Ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει  γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

 Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται με την κλίμακα των αριθμών από ένα (1) έως δέκα (10) με διαβαθμίσεις ακέραιης ή και μισής μονάδας. Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός (5).

 Η βαθμολογία κάθε μαθήματος κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

internal rules  calendar

 

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (86)
 (77)
 (75)