Πιστοποιητικά επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος χορηγούνται Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης στους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δύναται να κατανέμονται πιστωτικές μονάδες ECVET, οι οποίες αποτυπώνουν την καταβληθείσα προσπάθεια και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτά ένας/μία εκπαιδευόμενος/η σε ένα πρόγραμμα.

Σε ειδικές περιπτώσεις βραχυχρόνιων σεμιναρίων, τα οποία δεν οδηγούν σε απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, Βεβαίωση Παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται καιστις περιπτώσεις εκείνες, όπου κάποιος παρακολούθησε, αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του προγράμματος.

Δείγμα Πιστοποιητικού

photo