Σχετικά με το ΚΕΔΙΒΙΜ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε με βάση το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 604/τ. Β ́/22-2-2018, Αριθμ. 26065/Ζ1) με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων δια βίου μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ορίζεται από το ΦΕΚ Β’ 1033/28.3.2019.

Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4485/2017, έχει ως σκοπό:

  • Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (τομείς εργασίας και εκπαίδευσης).
  • Την τόνωση του χώρου εργασίας δια της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων αλλά και της απορρόφησης ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
  • Την παραγωγή καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
  • Την ευρύτερη συμβολή στην Παιδεία και τον Πολιτισμό.
  • Την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
  • Την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και τη διασύνδεση με το διεθνές περιβάλλον.

Οι συνεργάτες του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και άλλοι επιστήμονες υψηλού επιπέδου.