Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο)

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και χορηγείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Για την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι απαραίτητος ο λογαριασμός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης http://myaccount.uoc.gr. Ο λογαριασμός αυτός παραλαμβάνεται κατά την εγγραφή στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος.

 

Η ηλεκτρονική αίτηση του φοιτητή εγκρίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

 

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ακαδημαϊκής ταυτότητας οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την επανέκδοση της στη Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)