Σύλλογοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Το e-mail του Συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: smefteyATcsd.uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)