Επιτυχόντες με Πανελλαδικές Εξετάσεις

Για τους εισαγόμενους – επιτυχόντες με Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β' ή ΕΠΑΛ-Α' τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα ακόλουθα:

 

  • Αίτηση για εγγραφή.

  • Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  • εκτός των παραπάνω, και μόνο για όσους πέτυχαν από Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β' (90% και 10%), υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (δεν κατατίθεται ποτέ η πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης).

  • Φωτοαντίγραφο εγγράφου ή βιβλιαρίου υγείας όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του φοιτητή.

  • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης (ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές)

 

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)