Διευθυντής Τομέα

Διευθυντής Τομέα εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα.

Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της,

β) προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τομέα.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής  Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Αγλαΐα Κάσδαγλη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Δμήτριος Μποσνάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Ιωάννης Κοκκινάκη, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Τμήμα Φιλολογίας

Τομέας Κλασικών Σπουδών - Στυλιανός Παναγιωτάκη, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας - Μαρίνα Δετοράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Γλωσσολογίας - Γεωργία Κατσιμαλή,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών -

 

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών - Νικόλαος Βαφέα,  Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Φιλοσοφίας - Χλόη Μπάλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης - Δημήτριος Τζαμαρίας,  Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας  Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας - Κυριάκος Κοτζαμπάσης, Καθηγητής

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών - Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος,  Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής - Μαρία Ελένη Καμπά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Χρήστος Λιονής, Καθηγητής

Τομέας Μητέρας – Παιδιού - Αντώνιος Μακρυγιαννάκης, Καθηγητής

Τομέας Μορφολογίας - Μαρία Τζαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων - Γεώργιος Βελεγράκης, Καθηγητής

Τομέας Παθολογίας - Αχιλλέας Γκίκας, Καθηγητής

Τομέας Χειρουργικής - Εμμανουήλ Χρυσός, Καθηγητής

 (67)
 (72)
 (71)
 (69)
 (74)
 (87)
 (86)
 (77)
 (75)