Επιτροπές

Επιτροπή για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υγειονομική επιτροπή

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Συμβούλιο ΚΕΔΙΒΙΜ

Τεχνικό Συμβούλιο

Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με την Κοινωνία

Επιτροπή για τον Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και την παρακολούθηση της Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας

Επιτροπή Δεοντολογίας

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας

Επιτροπή Erasmus+/Διεθνούς Κινητικότητας

Επιστημονική Επιτροπή για το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Ομάδα Διοίκησης Έργου Διαύγειας και Ανοικτών Δεδομένων (Ο.Δ.Ε.ΔΙ.Α.Δ.)

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Eπιτροπή για Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Επιτροπή Βοτανικού Κήπου Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιτροπή Trainers of the Trainers (ToT)

Επιτροπή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Adhoc επιτροπή για την προώθηση της καλλιέργειας δεξιοτήτων στη φοιτητική κοινότητα

Επιτροπή για την Ανάδειξη της Σημασίας και του Ρόλου των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Γρα.Δι.Μ Training of the Trainers (TOTT) (88)