Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανης

Γεώργιος Μ. Κοντάκης

Κοντάκης Γιώργος

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Τηλέφωνο: 2810-545210

e-mail:  rector@uoc.gr,  kontak@uoc.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Πρύτανης προΐσταται του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του. Στις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μεταξύ άλλων,  περιλαμβάνονται η σύγκληση της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου των οποίων και προεδρεύει, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεών τους, η κατάρτιση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του Ιδρύματος, η προκήρυξη των θέσεων των μελών ΔΕΠ και η έκδοση πράξεων διορισμού, υπηρεσιακών μεταβολών και αδειών του προσωπικού του ιδρύματος. Επιπλέον επιβλέπει την λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων και έχει την ευθύνη για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.

Αντιπρυτάνεις

Για την υποβοήθηση του έργου του, ο Πρύτανης ορίζει τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος, στους οποίους, με απόφασή του, που εγκρίνεται από την Σύγκλητο, μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων τους.

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης

Μιχαήλ Παυλίδης

Μιχάλης Παυλίδης

Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας

Τηλέφωνο: 2810-545228 

e-mail: vrec-research@uoc.gr, pavlidis@uoc.gr  

Βιογραφικό σημείωμα

Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Σπανουδάκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας

Τηλέφωνο: 28310-77976, 2810-545208

e-mail: vrec-fin@uoc.gr, spanoudakis@uoc.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Γεώργιος Κοσιώρης

Κοσιώρης Γιώργος

Καθηγητής στο Τµήµα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τηλέφωνο: 2810-545211

e-mail: vrec-aca@uoc.gr, kosioris@uoc.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Δημήτριος Μυλωνάκης

Μυλωνάκης Δημήτρης

Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών

Τηλέφωνο: 28310-77423

e-mail: vrec-students@uoc.gr, d.milonakis@uoc.gr

Βιογραφικό σημείωμα

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)