Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

 

«Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)