Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης  συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πανεπιστημιακού και διοικητικού προσωπικού του, των φοιτητών, των προμηθευτών και των χρηστών των υπηρεσιών του.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αντιμετωπίζει τα θέματα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σοβαρότητα και ευαισθησία σύμφωνα με τις διατάξεις του 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει ήδη από το Μάιο 2018 Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR Task Force) σε μία διαρκή προσπάθεια λήψης των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων για τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων αυτών και κυκλοφορία τους, όπως ο Κανονισμός και η εθνική νομοθεσία ορίζουν.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων: Πληροφορίες για φοιτητές και φοιτήτριες

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση της συνταγματικής του αποστολής (κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος, δηλαδή, την επιστήμη, την έρευνα και τη διδασκαλία) και την εκπλήρωση των διαδικασιών, που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι σπουδές σας.

 Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία, που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (όπως ονοματεπώνυμο, δεδομένα ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.) και επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε τέτοια δεδομένα (όπως, η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, ακόμα και η διαγραφή ή η καταστροφή τους).

Η προστασία κάθε φυσικού προσώπου (υποκείμενου των δεδομένων) έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων του αυτών, είναι δικαίωμα και, μάλιστα, θεμελιώδες. Το δικαίωμα, όμως, αυτό δεν είναι απόλυτο. Πάντα γίνεται στάθμιση μεταξύ όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη λειτουργία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. 

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας από το Πανεπιστήμιο γίνεται με βάση (α) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ ) που (από 25.5.2018) ρυθμίζει τον τρόπο που, φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς επεξεργάζονται τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών και (β) τον ν. 4624/2019 (Α΄137), που αποτελεί την εθνική νομοθεσία. Βασικές αρχές, που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων, είναι η νομιμότητα, η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια, η επεξεργασία για συγκεκριμένο σκοπό, η επεξεργασία μόνο των αναγκαίων δεδομένων, η ακρίβεια, ο καθορισμός του χρόνου αποθήκευσης, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών σας και στη συνέχεια θα αποθηκευτούν με μέτρα προστασίας, για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, τα δεδομένα σας θα τύχουν επεξεργασίας από τα μέλη που συντελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εκπαίδευσή σας ή τμήματα και υπηρεσίες που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες και παροχές, που απορρέουν από τη φοιτητική σας ιδιότητα. Για λόγους στατιστικούς μπορεί να διαβιβαστούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (για παράδειγμα, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου), για να λάβετε – εφόσον επιθυμείτε – μέρος σε μελέτες ή στατιστικές έρευνες, που αφορούν αποκλειστικά στις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και για κανέναν άλλο σκοπό. 

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας (μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα) σύμφωνα με τους όρους του ΓΚΠΔ (άρθρα 12 έως 23). 

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης τηρεί απαρέγκλιτα το πιο πάνω νομοθετικό πλαίσιο, έχει θεσπίσει Πολιτική Ασφαλείας για τα θέματα αυτά (https://www.uoc.gr/university/gdpr.html) και έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων . Για την επικοινωνία σας με τον /την Υπεύθυνο του Ιδρύματος στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο  dpo@uoc.gr

Έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.

 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης 

Μαρία - Αργυρή Ψαρουδάκηdpo@uoc.gr

 

Οδηγός Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)

Έντυπο άσκησης δικαιώματος Υποκειμένου Δεδομένων

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων - ΓΚΠΔ

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)