Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης 

Έλλη Βενεδίκτουdpo@uoc.gr

 

Οδηγός Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)