Ανοιχτά Δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανταποκρινόμενο στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων  έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την υλοποίηση του στόχου της ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων του.

Το άνοιγμα των δεδομένων συμβάλλει στην επίτευξη τουλάχιστον  τριών διαφορετικών στόχων:

(α) στην διαφάνεια της διοίκησης και την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής,

(β) στην ενίσχυση της καινοτομίας και της γνώσης, και

(γ) στην καλύτερη λειτουργία της ίδιας της διοίκησης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προχώρησε στη σύσταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου Διαύγειας και Ανοικτών Δεδομένων (Ο.Δ.Ε.ΔΙ.Α.Δ.) με βάση την 18458/17/12/2018 πράξη συγκρότησης και την 398ης/29-11-2018 απόφαση της Συγκλήτου όπου ορίζονται οι ρόλοι των μελών της ΟΔΕΔΙΑΔ και το πλαίσιο λειτουργίας της.

Η ΟΔΕΔΙΑΔ είναι αρμόδια για την  τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη

  • - της ανάρτησης πράξεων στο διαδίκτυο, 
  • - της καταγραφής και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Π.Κ. και της ανοικτής διάθεσης τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού σημαντικό ρόλο επιτελούν τα Πρόσωπα Επαφής που αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στις υπηρεσίες και τα τμήματα του Π.Κ. με την ΟΔΕΔΙΑΔ.

Στο πνεύμα αυτό, η Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Πανεπιστημίου Κρήτης την κ. Έλλη Βενεδίκτου (dpo@uoc.gr) συνέταξε  τον  Οδηγό Συμμόρφωσης που παρέχει βασικές αρχές και οδηγίες για την τήρηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό και την αποτελεσματική συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων.

Τέλος στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας  έχει συγκροτηθεί η Ομάδα Διαχείρισης του Κεντρικού Ιστοχώρου του Π.Κ. με κύρια αποστολή  την εύρυθμη λειτουργία, ενημέρωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Ιστοχώρου του Π.Κ