Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι η προώθηση των διαδικασιών για τη σύνταξη, έκδοση, κοστολόγηση και διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων, των επιστη­μονικών δημοσιευμάτων και των δημοσιευμάτων της διοί­κησης.

Η διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α. Το Τμήμα Δημοσιευμάτων (Ρέθυμνο)

β. Το Τμήμα Τυπογραφείου (Ρέθυμνο)

γ. Το Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων (Ηράκλειο)

 


Προσωπικό Ηρακλείου

Βισκαδουράκη Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλ: 2810 393183

Φαξ: 

e-mail: sviskad@edu.uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)