Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (Μ.Σ.Σ.) καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και της στρατηγικής ανάπτυξής του στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.  

Με την υπ’ αριθμ. 470ή/21.10.2021, θέμα Ακαδημαϊκά 9ο, απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΤΩ4469Β7Γ-82Ψ),  συγκροτήθηκε η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την ακόλουθη σύνθεση:  

Πρόεδρος:  

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Καθηγητής Γεώργιος Κοντάκης 

rector_AT_uoc.gr  

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης 

vrec-aca_AT_uoc.gr  

Μέλη:  

 • Σταυρούλα Τσινόρεμα, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής,  
 • Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής,  
 • Δημήτριος Σταύρου, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
 • Παρθένα Γαλανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  
 • Δημήτριος Παπάζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και ∙ Δάφνη Νικολίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.  

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95,  παρ.2 του ν. 4812/2021:  

 1. διαμορφώνει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος το στρατηγικό σχέδιο, τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού του ιδρύματος και τα σχέδια δράσης για την υλοποίησή τους,
 2. παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους, ενημερώνει τακτικά τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος,  διατυπώνει συστάσεις και εισηγείται την αναθεώρησή τους,  
 3. υποστηρίζει τον συντονισμό και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης του ιδρύματος και των επιμέρους ακαδημαϊκών και υποστηρικτικών μονάδων και υπηρεσιών του,  
 4. διαχειρίζεται πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του ιδρύματος και συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,  
 5. συνεργάζεται με τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του ιδρύματος, επεξεργάζεται και αναλύει στοιχεία για τη λειτουργία των ακαδημαϊκών και υποστηρικτικών μονάδων και υπηρεσιών του ιδρύματος και τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους, 
 6. εκπονεί μελέτες για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων του ιδρύματος ή εισηγείται την ανάθεσή τους σε τρίτους,  

Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες, καθώς και θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού καθορίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.  

Μέχρι την έκδοσή τους, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από την Σύγκλητο του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική εισήγηση του Πρύτανη.  

Τη Μ.Σ.Σ. υποστηρίζει διοικητικά η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού με Γραμματέα Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού την κ. Φωτούλα Γραφανάκη και αναπληρώτρια την κ. Χαρίκλεια Παπαδάκη,  υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 472η/18.11.2021, Ακαδημαϊκά 7ο,  απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΔΘΤ469Β7Γ-Σ3Δ).  

E-mail Γραμματείας: spu.secretariat_AT_uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)