Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού», το επίπεδο και η οργανωτική διάρθρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης.

Αποστολή της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και η σύνταξη σχεδίων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12).

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού διαρθρώνεται εσωτερικά από:

α) την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και

β) την Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού.

A) Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και αποτελείται από:

α)         τον Πρύτανη,

β)         τους Αντιπρυτάνεις,

γ)         έως τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που εκπροσωπούν διαφορετικές επιστήμες που θεραπεύονται από το Α.Ε.Ι.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τετραετής και παράλληλη με τη θητεία του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. και ο Προϊστάμενος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

α)         η κατάρτιση πρότασης στρατηγικού σχεδίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς και της ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και η υποβολή της στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 224,

β)         η αξιολόγηση των προτάσεων αναπτυξιακών σχεδίων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του Α.Ε.Ι., καθώς και των σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού του άρθρου 227, ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226 και βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 και η εναρμόνισή τους με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 224,

γ)         η κατάρτιση προτάσεων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) και η υποβολή τους στο Συμβούλιο Διοίκησης για την έγκρισή τους, καθώς και η συνεργασία, κατά την εφαρμογή τους, με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ)         ο συντονισμός και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης: δα) του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, δβ) των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 και δγ) της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι.

B) Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού στελεχώνεται με διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προΐσταται αυτής υπάλληλος του Α.Ε.Ι., ειδικότητας ή κλάδου που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι:

α)         η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού,

β)         η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων από τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, που είναι αναγκαία για τη σύνταξη και τεκμηρίωση του στρατηγικού σχεδίου, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών παρακολούθησης της υλοποίησής του,

γ)         ο συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020,

δ)         η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των σχεδίων: εα) ψηφιακού μετασχηματισμού του άρθρου 227, εβ) ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226 και εγ) βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228,

ε)         η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των έργων που αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.,

στ)       η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στη στρατηγική για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στην ανώτατη εκπαίδευση και η σχετική ενημέρωση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων, καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι.,

ζ)          η συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020,

η)         η εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. στους τομείς δραστηριότητάς του,

θ)         η συνεργασία με τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που επιτρέπει την παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού και της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι., και

ι)          η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προβλέπεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 470 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022) στην οποία ορίζεται ότι «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο έως την προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 469, το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζει σχετικά με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και να συστήνει τις Μονάδες των άρθρων 215 και 216, εφόσον δεν λειτουργούν ήδη σε αυτό αντίστοιχες μονάδες.»

 

Έργο ΕΣΠΑ «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης»

 

Η Πράξη «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Κρήτης» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5184851. Η πράξη χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ και υλοποιείται με ίδια μέσα από το Ίδρυμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Το έργο με συνολική διάρκεια από 15.10.2022 έως 30.11.2023 έχει σκοπό την υποστήριξη του έργου της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας για τη διαμόρφωση, διαχείριση και παρακολούθηση σχεδίων στρατηγικής, την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος και συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού με το ΥΠΑΙΘ καθώς και τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων επίδοσης και επιτευγμάτων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του. 

Στο πλαίσιο της πράξης αυτής πρόκειται να υλοποιηθούν τα εξής υποέργα που εξειδικεύονται σε πακέτα εργασίας (ΠΕ):

Υποέργο 1 (Αυτεπιστασία):

ΠΕ1    Οργάνωση και Λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού:

Οργάνωση της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, ειδικότερα μέσω της ενίσχυσης των σχετικών δομών, εργασιακών ροών και δεξιοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού.

ΠΕ2    Στρατηγικός Σχεδιασμός Πανεπιστημίου Κρήτης και υλοποίησή του:

Υποστήριξη κατάρτισης πλήρους στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου καθώς και επιχειρησιακών/αναπτυξιακών σχεδίων, προγραμματικής συμφωνίας και σχεδίων δράσης για την υλοποίησή του. Εκπόνηση ανάλυσης SWOT και TOWS.

ΠΕ3    Παρακολούθηση Υλοποίησης της Στρατηγικής:

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας παρακολούθησης υλοποίησης, αξιολόγησης και βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου, των επιχειρησιακών/αναπτυξιακών σχεδίων, της προγραμματικής συμφωνίας, των σχεδίων δράσης και της στοχοθεσίας του Ιδρύματος.

Υποέργο 2 (Ανάδοχος βάσει Ν. 4412/2016):

ΠΕ4   Λειτουργία Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος με προσέγγιση διαχείρισης έργου (project management) για την αποτύπωση, διαχείριση και παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδίου, της προγραμματικής συμφωνίας και των ειδικών δράσεων, της ετήσιας στοχοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των δεικτών επιδόσεων (KPIs). Ειδικότερα, στο πληροφοριακό σύστημα θα καταγράφονται στοιχεία που αφορούν τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος, τις υποδομές, τις διοικητικές υπηρεσίες, την ερευνητική δραστηριότητα, κ.λπ.

 

Ομάδα Έργου:

Γεώργιος Κοσιώρης, Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ)

Αλέξανδρος Κουβιδάκης, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,

Δάφνη Νικολίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,

Αθανάσιος Σπυριάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,

Ελένη Καρκανάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού,

Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΥΥΤΠΕ,

Ιωάννης Κοσμάς, στέλεχος του ΚΥΥΤΠΕ

Καλλιόπη Βαρούχα, στέλεχος του ΚΥΥΤΠΕ,

Μαρία Γιαλυτάκη, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού.

Εξωτερικοί συνεργάτες:

Μαρία Αναστασάκη (Μηχανικός Πληροφορικής) 

Μάνος Ζερβάκης (Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών)

Μάνος Παπαβασιλείου (Έρευνα και Διαχείριση Δεδομένων)

 

Προηγούμενη Σύνθεση Μ.Σ.Σ. Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)