Διεύθυνση Διοικητικού

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι: «Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού, πειθαρχικά και συνταξιοδοτικά θέματα καθώς και θέματα διοικητικής μέριμνας». Διαρθρώνεται σε πέντε επί μέρους μονάδες επιπέδου Τμήματος.


Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ελευθερία Αλεφαντινού – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ /Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 283107 7967
e-mail: alefandinou@admin.uoc.gr

 

 


Υποδιεύθυνση Διοικητικού 

Το αντικείμενο  της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού είναι ταυτόσημο με αυτό της Διεύθυνσης, με τη διαφορά ότι είναι αρμόδιο για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιουπόλεως του Ηρακλείου.


Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικού

Ολυμπία Ξυλούρη – Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διοικητικού
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ /Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 39 3186
e-mail:  directoradmin_her@uoc.gr 
e-mail:  xylouriol@uoc.gr

 

Στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού υπάγονται τα παρακάτω Τμήματα:
Τμήμα Α' Προσωπικού
Τμήμα Β' Προσωπικού
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)