Α' Προσωπικού

Ρέθυμνο

Αντικείμενο του Τμήματος Α΄ Προσωπικού είναι η  προώθηση των θεμάτων του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), και των διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980, και κυρίως, η διεκπεραίωση κάθε θέματος σχετικού  με τις  υπηρεσιακές  μεταβολές του παραπάνω προσωπικού (προκήρυξη, διορισμός, ή πρόσληψη, εξέλιξη, μονιμοποίηση, παραίτηση, κ.λ.π.).

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος επίσης υπάγεται η μελέτη των προβλημάτων υπηρεσιακής κατάστασης και η εισήγηση για την επίλυσή τους, η τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του προσωπικού αυτού, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων, η μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, τα θέματα εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων, και η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τα θέματα του Διδακτικού εν γένει προσωπικού και η ενημέρωση όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

 

Προσωπικό

Ελευθερία Νικολουδάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77898

e-mail: eleftheria.nikoloudaki@uoc.gr


Επιστήμη Παπαδοπούλου

(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77969

e-mail: epi.papadopoulou@uoc.gr

 

Αικατερίνη Λιανεράκη

 (Μόνιμη υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού)

Τηλ. 28310 77944

email: katlianeraki@uoc.gr

 

Γενικό e-mail Ρεθύμνου: aprosopikou-reth@admin.uoc.gr

 


Ηράκλειο

Διεύθυνση επικοινωνίας: prosopikoa_her@uoc.gr

Το Τμήμα Α΄ Προσωπικού στο Ηράκλειο έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο αντίστοιχο Τμήμα της διεύθυνσης για το προσωπικό των Σχολών και των Τμημάτων  που λειτουργούν στο Ηράκλειο.

 

Προσωπικό

Εμμανουήλ Περάκης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
Μόνιμος Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Τηλέφωνο: 2810 39 3442
e-mail: e.perakis@uoc.gr


Παρασκευή Γκούφα
Μόνιμη Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Τηλέφωνο: 2810 39 3198
e-mail: p.gkoufa@uoc.gr

 

Χρυσούλα Παρασύρη
(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων)
Τηλέφωνο: 2810 39 3727
e-mail: parasyrh@admin.uoc.gr

 

Φωτεινή Τουτουντζάκη
Μόνιμη Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Τηλέφωνο: 2810 39 3443
e-mail: f.toutountzaki@uoc.gr

 

Γενικό e-mail Ηρακλείου: prosopikoa_her@admin.uoc.gr

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)