Β' Προσωπικού

Ρέθυμνο

Αντικείμενο του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.4 του Π.Δ.  358/1998,  είναι η προώθηση των θεμάτων του προσωπικού ΕΤΕΠ και του Διοικητικού Προσωπικού, μονίμου  και με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα:

  • - η διεκπεραίωση κάθε θέματος  σχετικού με την προκήρυξη, το διορισμό ή την πρόσληψη των ΕΤΕΠ, και του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού, καθώς και με την υπηρεσιακή  εξέλιξη και κατάσταση του προσωπικού αυτού
  • - η ρύθμιση των συμβάσεων ανάθεσης έργου με μίσθωση σε τρίτους, η μελέτη των προβλημάτων υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς  και  η εισήγηση για την επίλυσή τους
  • - ο προγραμματισμός των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
  • - η τήρηση του μητρώου και των κατά νόμων  καταστάσεων  των μελών, και η συνεχής  και πλήρης ενημέρωσή του
  • - η τήρηση των ατομικών φακέλων, ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών, και η μέριμνα για την έγκριση  των αδειών απουσίας του προσωπικού
  • - τα θέματα ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης
  • - η μέριμνα για την έκδοση  πιστοποιητικών υπηρεσιακών  μεταβολών, τα θέματα    εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων, η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τα   θέματα του προσωπικού (Υπαλληλικός κώδικας, εργατική νομοθεσία και λοιποί ειδικοί νόμοι) και τα θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του διοικητικού προσωπικού.

Επικοινωνία:  prosopiko-b@admin.uoc.gr

Προσωπικό


Χρυσούλα Κουταλά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Β΄ Προσωπικού
(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./Κατηγορία ΤΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 2831077924
e-mail: prosopiko-b@admin.uoc.grxkoutala@uoc.gr


Δέσποινα Καραγιάννη 
(Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 28310 77925
e-mail: prosopiko-b@admin.uoc.grΧρυσούλα Κουταλά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Β΄ Προσωπικού
(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./Κατηγορία ΤΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 2831077924
e-mail: prosopiko-b@admin.uoc.gr, xkoutala@uoc.grΗράκλειο

Το Τμήμα Β' Προσωπικού έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο αντίστοιχο Τμήμα της διεύθυνσης για τα μέλη του ΕΔΤΠ καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με τις άδειες και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στο Ηράκλειο.

 

Προσωπικό


Μαρία Ταταράκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Προσωπικού
Μόνιμη υπάλληλος, Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,
Τηλέφωνο: 2810393169,
e-mail: mtataraki@uoc.gr

 

Καλλιόπη Μακράκη,

Μόνιμη υπάλληλος, ( Μόνιμη Υπάλληλος -  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού) 

Τηλέφωνο: 2810 393187

e-mail: p.makraki@uoc.gr

 

Δήμητρα Κοντού (Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 2810 39 3440
e-mail: dimitra.kontou@uoc.gr

 

Ανδρονίκη Φασουλάκη
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 39 3441
e-mail: niki.fasoulaki@uoc.gr

 

Καλλιόπη Μακράκη
(Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 393187
e-mail: p.makraki@uoc.gr

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)