Τμήμα Προϋπολογισμού

Αντικείμενο:

  1. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου, ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή τροποποίηση
  2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του
  3. Η εισήγηση για την έγκριση των αιτουμένων δαπανών από τα αρμόδια όργανα, και η υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων
  4. Η παροχή βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών, η δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση δαπανών (Π.Δ. 113/2010) και η ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
  5. Η μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων προς τον Δευτερεύοντα Διατάκτη του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο
  6. Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την έγκαιρη χρηματοδότηση του Ιδρύματος από το κράτος και τους άλλους αρμόδιους φορείς
  7. Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων (Μητρώο Δεσμεύσεων) και αποστολή τους στους αρμόδιους φορείς

Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Μαρία Μανιουδάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ Κατηγορία  ΤΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού) 

Τηλέφωνο: 28310 77740

Φαξ: 28310 77935

e-mail: manioudaki@uoc.grbudgetpk@admin.uoc.gr


Εμμανουήλ Λιουδάκης

(υπάλληλος ΙΔΟΧ) 

Τηλέφωνο: 28310 77941

e-mail: budgetpk@admin.uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)