Τμήμα Ταμείου

Αντικείμενο:

  1. Η παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων, Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων, και η εξόφλησή τους
  2. Η άμεση ειδοποίηση των δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων,
  3. Ο έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εκείνου που ενεργεί την είσπραξη και η έκδοση εγγράφων εντολών για την εξόφληση των ενταλμάτων
  4. Η είσπραξη των εσόδων και η σύνταξη ημερήσιας καταστάσεως εισπράξεως
  5. Η πληρωμή δαπανών και η σύνταξη ημερήσιας καταστάσεως των πληρωμών
  6. Ο προσδιορισμός του χρηματικού υπολοίπου του Ταμείου και η σύνταξη της πράξεως του ελέγχου του ταμειακού υπολοίπου
  7. Η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
  8. Η έγκαιρη σύνταξη των καταστάσεων και αποστολή των στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία μαζί με τα σχετικά γραμμάτια καταβολής των υπέρ αυτών παρακρατηθέντων ποσών
  9. Η διαφύλαξη των εξοφληθέντων ενταλμάτων και των εισπραχθέντων γραμματίων
  10. Παρακολούθηση Επιτροπικών Ενταλμάτων που εκδίδονται για τη μεταφορά πιστώσεων στο Δευτερεύοντα Διατάκτη στο Ηράκλειο, και τμηματική εξόφλησή τους με τη μεταφορά χρημάτων στο Ηράκλειο.

Προσωπικό Ρεθύμνου

Σπυριδάκη Αθηνά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2831077961

e-mail: spiridaki@admin.uoc.gr


Προσωπικό Ηρακλείου

Ζαργιανάκη Ροδάνθη, Προϊσταμένη

(Μόνιμή Υπάλληλος/Κατηγορία ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393162

Φαξ: 28310 393153

e-mail: zarian@admin.uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)