Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 30/9-2-1993, το οποίο αποτελεί και το καταστατικό που διέπει τη λειτουργία της. Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας.

Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., ενώ τις αρμοδιότητες της Γενικής της Συνέλευσης ασκεί η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή, επ΄ ονόματι του Πανεπιστημίου, η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Κτίριο Δ1

ΤΚ 74100

Τηλέφωνο: 28310 77987

fax: 28310 77988

 

 

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Κτίριο Διοίκησης Ι, Γραφείο 21, Ισόγειο

ΤΚ 70013

Tηλέφωνο: 2810 393220
Fax: 2810 393698
e-mail: pdmc@uoc.gr

 

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)