Τμήμα Κατασκευών

Αρμοδιότητες

Επίβλεψη, έλεγχος, συντονισμός και κάθε άλλη διαδικασία για την εκτέλεση δημόσιων έργων. Υλοποίηση, προγράμματος ανέγερσης κτηρίων, διαμόρφωση υπαρχόντων, προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη εργοληπτικών αναδόχων εκτέλεσης έργων και κατάρτιση των κατασκευαστικών συμβάσεων.

Επιμέτρηση, έγκριση λογαριασμών, σύνταξη συγκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλων καθορισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Παραλαβή έργων, διαδικασία και εκτέλεση μικρών έργων και μέριμνα για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του ιδρύματος.


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

 


Προσωπικό Ηρακλείου

Κελαράκη Μαρία 

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 2810 393118

e-mail: kelaraki@uoc.gr

 

Μόνιμος υπάλληλος-Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Τηλέφωνο: 2810 393126
Email: kasotakis@uoc.gr

Κασωτάκης Σταύρος

Μόνιμος υπάλληλος-Κλάδος ΠΕ Μηχανικών

Τηλέφωνο: 2810 393126

Email: kasotakis@uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)