Τμήμα Λογιστηρίου

Αντικείμενο:

  1. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της  νομιμότητας,  η αναγνώριση – εκκαθάριση και καταχώρηση των παραστατικών δαπανών του  Τακτικού  Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του  Πανεπιστημίου Κρήτης
  2. Η έκδοση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και Προπληρωμής, και η απόδοση αυτών
  3. Η έκδοση των παραστατικών είσπραξης των εσόδων από επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις
  4. Η υποβολή των αιτημάτων Χρηματοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και παρακολούθηση των χρηματοροών
  5. Ο έλεγχος, η τήρηση και διαφύλαξη των Λογιστικών Βιβλίων και στοιχείων
  6. Η υποβολή των μηνιαίων και τριμηνιαίων Στατιστικών Στοιχείων στα αρμόδια Υπουργεία
  7. Η σύνταξη και υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων  (Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης
  8. Η σύνταξη του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ισολογισμού και υποβολή για έγκριση στα αρμόδια Υπουργεία
  9. Η ανάρτηση των απαιτούμενων πράξεων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Προσωπικό Ρεθύμνου

Κορνιλάκη ΚατερίναΑναπληρώτρια Προϊσταμένη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ ΚατηγορίαΠΕ Ειδικότητα Οικονομικού)  

Τηλέφωνο: 28310 77930

e-mail: kornilaki@admin.uoc.gr

 

Φοβάκης Γεώργιος

 (Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)  

Τηλέφωνο: 28310 77928

e-mail: fobakis@admin.uoc.gr


Προσωπικό Ηρακλείου


Σφακιανάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393145

Email: sfakian@admin.uoc.gr  

 

Ροκάκη Κυριακή

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393131

Email rokaki@uoc.gr

 

Σμαργιανάκη Γεωργία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ / Κλάδος ΠΕ, Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393144

Email: gsmargian@uoc.gr  

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)