Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι η μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση των θεμάτων που αναφέρονται στις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα :

- Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Ρέθυμνο)

- Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων (Ρέθυμνο)

- Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Ηράκλειο)

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ελένη Περάκι, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού)
Tηλέφωνο: 2831 07 7965
e-mail: peraki@uoc.gr, inpubrel@uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)