Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι..

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο. Η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών βρίσκεται εδώ https://www.elke.uoc.gr/aboutus/committee 

 

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.. Η οργανωτική δομή της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. βρίσκεται εδώ  https://www.elke.uoc.gr/aboutus/staff

Περισσότερα για τον Ειδικό Λογαριασμό στη σελίδα https://www.elke.uoc.gr


Προσωπικό του Π.Κ. τοποθετημένο στη Διεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. (Ηράκλειο)

 

Καστελλάκη Μαρία

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Υπάλληλος ΙΔΑΧ – Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2810 393173

e-mail: kastellaki@uoc.gr

 

Παπαδάκη Γεωργία

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Υπάλληλος ΙΔΑΧ – Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2810 393156

e-mail: geopap@uoc.gr

 

Τασσέλη Κυριακή

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Τμήματος Υποστήριξης & Παρακολούθησης Έργων

Υπάλληλος ΙΔΑΧ – Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Χημικών Μηχανικών

Τηλέφωνο: 2810 393159

email: tasselik@uoc.gr

 

Τσιαμπαλού Συραγώ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, Προμηθειών & Συναλλαγών

Υπάλληλος Μόνιμη - Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2810 393170

e-mail: syrago@uoc.gr

 

Κοκολάκη Ειρήνη

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης

Υπάλληλος ΙΔΑΧ – Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2810 393165

e-mail: kokolaki@uoc.gr

 

Κεφαλογιάννη Δέσποινα

Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2810 393177
e-mail:  dkefalog@uoc.gr

 

Τσιμπινός Γιώργος

Υπάλληλος ΙΔΑΧ - Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2810 393431

e-mail: tsimping@uoc.gr

 

Κωνσταντίνα Μαραγκάκη

Υπάλληλος Μόνιμη - Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2810 393191

e-mail: maragkakik@uoc.gr

 

Σεβαστάκη Πελαγία

Υπάλληλος ΙΔΑΧ – Κατηγορία TΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού

Τηλέφωνο: 2810 394813

e-mail: psevas@uoc.gr

 

Προσωπικό του Π.Κ. τοποθετημένο στην Υποδιεύθυνση της Μ.Ο.Δ.Υ. (Ρέθυμνο)

 

Πετρουλάκη Μαρία

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης

Υπάλληλος ΙΔΑΧ - Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλέφωνο: 28310 77914

e-mail: petroulaki@uoc.gr

 

Κοπανάκη Βαρβάρα

Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, Προμηθειών & Συναλλαγών

Υπάλληλος ΙΔΑΧ - Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού

Τηλέφωνο: 28310 77948

e-mail: kopanaki@uoc.gr

 

Μυσιρλή Μαγδαληνή

Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης & Παρακολούθησης Έργων

Υπάλληλος ΙΔΑΧ - Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Μηχανικών

Τηλέφωνο: 28310 77950

e-mail: misirli@uoc.gr

 

Μαραγκουδάκης Αλέξανδρος

Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Τηλέφωνο: 28310 77853

e-mail: a.maragkoudakis@uoc.gr

 

Πετρακάκη Ελένη

Μόνιμη Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Γεωπόνων

Τηλέφωνο: 2831077922

e-mail: e.petrakaki@uoc.gr

 

 

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)