Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Τεχνολογίας

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Τεχνολογίας, όπως και η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών συνιστά το ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο της υπηρεσιακής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι: «η προώθηση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών των Διευθύνσεων, ο προγραμματισμός των δραστη­ριοτήτων και ο συντονισμός της δράσης τους, με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους».

 

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Τεχνολογίας αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις

 

 

Σήμερα, η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Τεχνολογίας, καθώς και η Διεύθυνση Συστημάτων και Δικτύων παραμένουν ανενεργές.

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)