Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στόχος του Κέντρου ΤΠΕ είναι η εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συστημάτων λογισμικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, η βελτιστοποίηση της χρήσης της υπολογιστικής υποδομής και η σχεδίαση της μέγιστης αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη διοίκηση. Το Κέντρο αποτελεί ταυτόχρονα κέντρο τεχνογνωσίας και συμβουλευτικό όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα ΤΠΕ.

Αποστολή του Κέντρου είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά την χρήση των ΤΠΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτοντας σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και ασφαλή χρήση των πληροφορικών μέσων. Το Κέντρο υποστηρίζει και συμβουλεύει τους τελικούς χρήστες, παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Το Κέντρο συντονίζει τη διάθεση λογισμικού γενικής χρήσης στα μέλη του Πανεπιστημίου, με μέριμνα για την προώθηση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την ευρύτερη δυνατή διάδοση και αξιοποίηση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Το Κέντρο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς, εφόσον το δυναμικό και οι πόροι του το επιτρέπουν και για δραστηριότητες που υπηρετούν έμμεσα τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου είναι οι ακόλουθες: Οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στηρίζονται στις δημιουργικές ικανότητες, αλλά και στην τεχνική επάρκεια των μηχανικών και των τεχνικών του Κέντρου.

Οι υπηρεσίες αναπτύσσονται είτε με λογισμικό παραγόμενο από το ίδιο το προσωπικό του Κέντρου, είτε με προσαρμογή λογισμικού ανοικτού κώδικα, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις όπου για συγκεκριμένους λόγους είναι απαραίτητη η χρήση εμπορικών προϊόντων.

  • Η παρακολούθηση από το Κέντρο των εξελίξεων στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συνεχής υποστήριξη των διαδικασιών ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες του των αρτιότερων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των τρεχουσών τεχνολογιών αιχμής.
  • Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του Κέντρου, η οποία επιτυγχάνεται με πολλαπλές δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων πιστοποιημένων φορέων και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.
  • Η εκπαίδευση και η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με την χρήση και τις δυνατότητες νέων εργαλείων και υπηρεσιών.
  • Η προώθηση καλών πρακτικών στη χρήση των ΤΠΕ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
  • Η εισαγωγή, επεξεργασία, ανάπτυξη και παραγωγή τεχνολογικής καινοτομίας, νέων επιστημονικών μεθόδων, αποτελεσμάτων και ιδεών με στόχο βέλτιστες πρακτικές στη χρήση ΤΠΕ με αναφορά στον εθνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.
  • Η μέριμνα για την ενίσχυση της ισότητας ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρία.
  • Η προώθηση πρακτικών χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και η μέριμνα για την ανακύκλωση των απαξιωμένων συσκευών.

 

Περισσότερα για το KYΥTΠE στο https://ict.uoc.gr/

Παυλίδης Μιχαήλ, Διευθυντής
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης

Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας
Τηλέφωνο: 2810 545228
e-mail: pavlidis@uoc.gr
 

Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διευθυντής
(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393361
e-mail: xalkis@uoc.gr


Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk)
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393308
e-mail: kandroulak@uoc.gr

Ζουράρης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογιών Εκπαίδευσης
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ)
Τηλέφωνο: 2810 393302
e-mail: zouraris@uoc.gr

Σταυρακάκης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393311
e-mail: mstavrak@uoc.gr

Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εφαρμογών και Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών
(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393361
e-mail: xalkis@uoc.gr

Βαρούχα Καλλιόπη
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 28310 77044
e-mail: kvarouha@uoc.gr

 

Δρανδάκης Παύλος,
ΙΔΑΧ, κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)
Τηλέφωνο: 28310-7-7741
Email: pdrados@uoc.gr


Καραταράκης Εμμανουήλ
(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 394848
e-mail: karatarakis@uoc.gr


Κοντολέτα Καλλιόπη-Χαραλαμπία
(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393304
e-mail: kontol@uoc.gr

Κοσμάς Ιωάννης
(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393368
e-mail: kosmas@uoc.gr


Μπορμπουδάκη Φωτεινή
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 393330
e-mail: fotini@uoc.gr

Ορφανός Καφφετζάκης Δημήτριος,
ΙΔΑΧ, κλάδος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ειδικότητας ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ήΗΑRDWARE)
Τηλέφωνο: 28310-7-7049
Email: dorkaff@uoc.grΤζατζαδάκη Μαρία
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393297
e-mail: roni@uoc.gr


Τουρλουκάκη Χρυσή
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 2810 394157
e-mail: tourlouk@uoc.gr


Φλουρή Σοφία
(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 394153
e-mail: flouris@uoc.gr

 

 

Παυλίδης Μιχαήλ, Διευθυντής
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας
Τηλέφωνο: 2810 545228
e-mail: pavlidis@uoc.gr


Φραγκιαδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Διευθυντής
(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393307
e-mail: jfragiad@uoc.gr


Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών
(Help Desk)
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393308
e-mail: kandroulak@uoc.gr


Ζουράρης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογιών Εκπαίδευσης
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ)
Τηλέφωνο: 2810 393302
e-mail: zouraris@uoc.gr


Σταυρακάκης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Δικτυακών και Υπολογιστικών
Υποδομών και Υπηρεσιών
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393311
e-mail: mstavrak@uoc.gr


Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Εφαρμογών και Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών
(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393361
e-mail: xalkis@uoc.gr


Βαρούχα Καλλιόπη
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 28310 77865
e-mail: kvarouha@uoc.gr


Καλογήρου Μιχαήλ, Υπεύθυνος Τμήματος Υπολογιστικών Υποδομών
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)


Καραταράκης Εμμανουήλ
(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 394848
e-mail: karatarakis@uoc.gr


Κοντολέτα Καλλιόπη-Χαραλαμπία
(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393304
e-mail: kontol@uoc.gr


Κοσμάς Ιωάννης
(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393368
e-mail: kosmas@uoc.gr


Μπορμπουδάκη Φωτεινή
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 393330
e-mail: fotini@uoc.gr


Νικολακάκης Εμμανουήλ
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Τεχνικού)
Τηλέφωνο: 2810 393331
e-mail: nikolakakis@uoc.gr


Πιτικάρης Θεόδωρος
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)


Σηφάκης Νικόλαος
(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 394971
e-mail: nsifak@uoc.gr


Τζανοδασκαλάκης Γρηγόριος
(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393369
e-mail: grigoris.tzanodaskalakis@uoc.gr


Τζατζαδάκη Μαρία
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393297
e-mail: roni@uoc.gr


Τουρλουκάκη Χρυσή
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 2810 394157
e-mail: tourlouk@uoc.gr


Φλουρή Σοφία
(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 394153
e-mail: flouris@uoc.gr
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)