Νομική Υπηρεσία

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί [βάσει του «Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης» Π.Δ. 358/1998 (ΦΕΚ 240/1998 τευχ. Α’ )] Νομική Υπηρεσία. Η Νομική Υπηρεσία στελεχώνεται από τον Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος προΐσταται αυτής και δύο Δικηγόρους. 


Η Νομική Υπηρεσία αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη. Είναι αρμόδια για τη νομική εξυπηρέτηση του ιδρύματος στις κάθε μορφής υποθέσεις του, δικαστικές ή εξώδικες και στη νομική καθοδήγηση των Αρχών και Υπηρεσιών αυτού με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές.

 

Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου Κρήτης


Ιωάννης Εμμ. Σουφαλιδάκης, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος)

Τ.Κ.  741 00 Ρέθυμνο

Τηλέφωνο: 28310 77996, 2810 545209

Fax: 28310-77995, 2810 545224

e-mail:  legalr1@admin.uoc.gr

 

 

Σεβαστούλα Καμηλάκη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτη

Τηλέφωνο: 2810 545207

Fax: 2810 545224

e-mail: secretary.legal@uoc.gr

 

 

Ευθύμης Αργυριάδης

(Μόνιμος Υπάλληλος - ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού)

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτη

Τηλέφωνο: 2810 545206

Fax: 2810 545224

e-mail: e.argyriadis@uoc.gr

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)