Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία, υπάγεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης. Σε επίπεδο οργανωτικής μονάδας αντιστοιχεί σε Τμήμα.

 

Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ακόλουθη αποστολή:

1. Τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Ιδρύματος και των ελεγχόμενων εκ του νόμου φορέων του με στόχο: α) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του, β) την αξιοπιστία του και γ) την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.

2. Τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και των ελεγχόμενων εκ του νόμου φορέων ή οντοτήτων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με το Ίδρυμα, για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται.

3. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και του παρεχόμενου έργου του Ιδρύματος.

4. Τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και

5. Την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει των αρχών της χρηστής διαχείρισης.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)