Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) ΠΚ υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη και επιτελεί αυτοτελώς, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό, τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου του ΠΚ, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία και ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.

Αποστολή της ΜΕΕ είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών και ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΠΚ και των ελεγχόμενων από τον  νόμο φορέων του, ενισχύοντας τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους, μέσω της αξιολόγησης α) των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, β) του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και γ) των διαδικασιών διακυβέρνησης.

 

Η ΜΕΕ ΠΚ έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

(α) τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων (διαβεβαιωτική δραστηριότητα) στο σύνολο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,

(β) την παροχή συμβουλευτικού έργου (συμβουλευτική δραστηριότητα), είτε ως αρωγή προς τον Πρύτανη είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα, χωρίς εντούτοις την εμπλοκή του εσωτερικού ελέγχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων ή των μονάδων προς τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές,

(γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης, χρήσης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του ΠΚ και των ελεγχόμενων από τον νόμο φορέων του,

(δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του ΠΚ και των ελεγχόμενων από τον νόμο φορέων του, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 

Η σύστασή της δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7220/τ. Β’/31-12-2022 και σε επίπεδο οργανωτικής μονάδας αντιστοιχεί σε Τμήμα.

 

Τσατσάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Τηλέφωνο: 2810 39 3524
e-mail: uoc_iau@uoc.gr και nikost@uoc.gr

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)