Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την οργάνωση όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος.

Η Διεύθυνση υποστηρίζει διοικητικά τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), τη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού (Μ.Σ.Σ.) του Ιδρύματος και την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) στις ακαδημαϊκές, διοικητικές και λοιπές υπηρεσιακές μονάδες και στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Η διεύθυνση διαρθρώνεται στα τμήματα:

 

Καρκανάκη Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 39 3378
e-mail: eleni.karkanaki@uoc.gr

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)