Πανεπιστημιακών Αρχών

Αντικείμενο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών είναι η προώθηση όλων των διαδικασιών για την εκλογή ή την υπόδειξη των μελών των συλλογικών ή μονομελών οργάνων του Ιδρύματος, καθώς και η διοικητική υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών, ιδίως δε: η προώθηση των διαδικασιών για την εκλογή ή υπόδειξη των μελών των συλλογικών οργάνων, η μέριμνα για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και το διορισμό των μονομελών, η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη όλων των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν μόνιμα στην κεντρική διοίκηση του Ιδρύματος, με εξαίρεση αυτά που υποστηρίζονται διοικητικά από άλλες διοικητικές μονάδες καθώς και η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών στην άσκηση των καθηκόντων τους.

[Π.Δ. 358/1998 -  Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α΄/29.10.1998 – [ΚΕΦ. Α΄ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, Άρθρο 2 παρ. 4 περίπτωση α΄- ΚΕΦ.  Β΄-ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - Άρθρο 3 παρ. 5]

 

Προσωπικό


Ρέθυμνο

Μαμαλάκη Φωτούλα, Προϊσταμένη Τμήματος 

Προϊσταμένη (Μόνιμη υπάλληλος/ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310-77916

Φαξ: 28310-77972

e-mail: deptauthorities@admin.uoc.gr mamalaki@admin.uoc.gr

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)